Forliget foldet ud


Beskrivelse af aftale af 28. april 2018 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om OK-18 – for pædagogerne


Opdateret d. 03. december 2019
Udsigt til en mærkbar stigning i reallønnen

Med aftalen sikrer vi en mærkbar stigning i reallønnen de kommende tre år. Det betyder, at der bliver råd til mere, fordi lønnen stiger mere end priserne.

Lønnen forhøjes i overenskomstperioden med 6,82 procent, fordelt med generelle lønstigninger 1. april og 1. oktober 2018, 1. oktober 2019, 1. januar, 1. april og 1. oktober 2020.

Der er aftalt en klart forbedret “reguleringsordning”, som afskaffer det urimelige “privatlønsværn” – og som sikrer, at de private lønninger ikke stiger mere end lønnen for de kommunalt ansatte de kommende år. Det er meget vigtigt – også i et ligestillings- og ligelønsperspektiv.

I de generelle lønstigninger er indregnet de forbedringer, det forventes at reguleringsordningen vil give. Reallønnen stiger over de tre år med i gennemsnit cirka 1,8 procent, fordi prisudviklingen i overenskomstperioden skønnes at være 5,08 procent.

Økonomisk oversigt

Vi tager et vigtigt skridt mod ligeløn

Der er aftalt en ligelønspulje. I dag er der et løngab til de mandedominerede fag med samme uddannelseslængde. Med den aftalte ligelønspulje tager vi et første vigtigt skridt mod ligeløn. Foruden ligelønspuljen er der aftalt en pulje på 0,35 procent til de såkaldte “organisationsforhandlinger”. Disse midler skal udmøntes ved de specielle forhandlinger af BUPL’s overenskomster. Udmøntningen sker pr. 1. april 2019.

Vi modstod presset mod seniordagene

Pædagogerne har fortsat ret til fem seniordage om året fra det kalenderår, de fylder 58 år. Selvom arbejdsgiver fra starten har presset på for at forringe ordningen. Det pres modstod vi.

Det er aftalt, at der skal ske en afdækning af behovet for seniorpolitiske tiltag, der fastholder seniorer på arbejdsmarkedet og understøtter et langt og godt arbejdsliv.

Ny og forbedret ferieaftale

Der er aftalt en ny ferieaftale med samtidighedsferie. Den nye ferieaftale betyder, at ferie optjenes og afholdes på samme tid i stedet for forskudt. Nyansatte kan dermed holde ferie allerede første år i ansættelsen.

Den 6. ferieuge fortsætter som hidtil, og optjenes og afholdes forskudt med bevarelse af nuværende rettigheder. Samtidighedsferie gælder fra 1. september 2020.

Forbedring af aftalen om fravær af familiemæssige årsager

Retten til løn under orlov hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen forbedres, således at begge forældre får ret til fravær med løn i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption.

Retten til omsorgsdage udvides til også at omfatte plejeforældre, når barnet har adresse hos plejeforældrene. Hvis plejeforholdet er tidsbegrænset er det en forudsætning, at det varer minimum seks måneder.

Retten til fravær med løn ved fertilitetsbehandlinger udvides til at gælde for alle ansatte, der undersøges og/eller behandles for barnløshed, der skyldes sygelige forhold. Det er ikke længere afgørende, hvem af parterne, der er årsag til barnløsheden.

Ændringerne træder i kraft den 1. april 2019.

Tryghedspuljen videreføres – og beløbet forhøjes!

Beløbet, der kan bevilges til ansatte som afskediges på grund af besparelser, organisationsændringer og lignende forhold forhøjes op til 20.000 kr. Beløbet kan bruges til kompetencegivende uddannelser.

Afdækning af lærernes arbejdstid frem mod OK21

Det er aftalt, at KL og Lærernes Centralorganisation (LC) frem mod overenskomstforhandlingerne i 2021 skal indgå i en forpligtende afdækning og et forpligtende forhandlingsforløb om arbejdstid og andre tiltag, der fremmer god undervisning på folkeskoleområdet mv. KL og LC er enige om, at dette er et udtryk for et fornyet samarbejde mellem KL og LC og en ny start for folkeskolen og de øvrige underviserområder. Forhandlingsfællesskabet har en forpligtigelse i forhold til at holde øje med processen og tilse, at den lever op til formålet.

 


Se den originale:
Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1 april 2018 (pdf)