BUPL’s hovedbestyrelse anbefaler, at du stemmer JA til OK-18


Forløbet omkring OK-18 har på flere måder været historisk. I første omgang blev det et sammenbrud. Herefter var vi igennem vanskelige forhandlinger i Forligsinstitutionen. Nu ligger der et resultat, vi kan være bekendt. Det er solidariteten og sammenholdet, der har båret os hele vejen i mål.


Opdateret d. 20. august 2018

BUPL har samlet indgået i en række forlig – det såkaldte generelle forlig om generelle løn og ansættelsesvilkår og BUPL’s specielle forlig målrettet pædagoger og ledere. Alle forlig skal ses i sammenhæng.

Læs dette og brug din stemme.

Det generelle forlig på det kommunale område

Sammen med de øvrige faglige organisationer på det kommunale område har vi opnået enighed om fornyelsen af overenskomster og aftaler til en samlet værdi på 8,1 procent i overenskomstperioden, hvor mere end 7 procent vil gå til lønstigninger. Først og fremmest har vi aftalt en reallønsstigning over de kommende tre år, vi har afskaffet privatlønsværnet, så de kommunale lønninger udvikler sig parallelt med lønudviklingen i den private sektor. Vi har endvidere taget de første små og vigtige skridt i retning af at sikre ligeløn med en aftale om en ligelønspulje. Endelig har vi afværget forringelser af de seniorrettigheder, der gælder i dag.

Der er også aftalt en række generelle forbedringer, der gælder for alle ansatte. Aftalen om Tryghedspuljen fortsætter, Aftalen om fravær af familiemæssige årsager er forbedret, idet der er aftalt en ret til sorgorlov til forældre, der mister deres nyfødte barn. Den nye ferielov er omsat til en ny ferieaftale. Med den nye aftale bliver det muligt at optjene og afholde ferie umiddelbart efter, at den er optjent.

BUPL’s specielle forlig for pædagoger og ledere

Oven i de generelle lønstigninger har vi aftalt et grundlønstillæg, en forhøjelse af lønsatserne eller et forhøjet pensionsbidrag. Vi har også prioriteret at bruge penge på at lave en forbedret aftale om honorering for lejrskole, så skolepædagogerne nu får samme regler som lærerne. Endelig har vi prioriteret at forhøje værdien af de studerendes løn og at sikre fuld lønkompensation til studerende, som på grund af varig nedsat funktionsevne har dispensation til at gennemføre praktikken på et lavere timetal.

Ved forhandlingerne har vi sammen med arbejdsgiverne aftalt at sætte professionen i centrum. Det sker ved, at vi sammen med KL igangsætter en række særlige initiativer de kommende år. Det handler om at indsamle viden om, hvordan rammer, organisering og pædagogfaglig ledelse kan understøtte realiseringen af den pædagogiske læreplan. Det handler endvidere om at sætte fokus på skolepædagogers kompetencer i folkeskolen, og det handler endeligt om en indsats, der skal sikre en fortsat rekruttering af dygtige pædagoger til lederstillinger. Den Kommunale Kompetencefond har vi aftalt at videreføre, så der igen vil være mulighed for at søge og få tilskud til videreuddannelse.

Samlet set mener vi, at forhandlingsresultatet er godt under de givne betingelser, og derfor anbefaler vi, at du stemmer JA.

Med din stemme sender vi et stærkt signal til arbejdsgiverene om, at vores løn- og ansættelsesvilkår er vigtige for os. Det betyder, at vi står stærkt mellem overenskomstforhandlingerne og til næste overenskomstforhandling, hvor vi skal bygge oven på de resultater, vi har opnået denne gang. Alle stemmer har betydning.

Venlig hilsen
BUPL’s hovedbestyrelse