Log ind

Ferie


OBS - Der kommer nye ferieregler 1. september 2020. Som pædagog har du ret til at holde 6 ugers ferie med løn. Er du ansat på en privat institution eller skole, er der andre regler for ferie end dem, som dine kommunalt ansatte kolleger er omfattet af. Feriereglerne, for dig som privat ansat, finder du i de enkelte overenskomster.


Spørgsmål og svar om ferie


Optjening af ferie med løn sker løbende. Når du har været ansat et helt kalenderår (1. januar – 31. december), har du optjent ret til ferie med løn i 6 uger i det ferieår, der begynder 1. maj året efter. Et ferieår løber fra 1. maj til 30. april året efter.

Er du ikke kommunalt ansat, men ansat på en privat skole eller institution, er der andre regler for ferie.

Er du privatansat? Find din overenskomst her

Hvad betyder de nye regler om ferie for mig?

 


I de fleste tilfælde er det ikke muligt for dig at holde ferie, når du er sygemeldt. Der kan dog være enkelte situationer, hvor det alligevel kan lade sig gøre.

Da lovgivningen på området er kompliceret, bør du altid kontakte din fagforening for råd og vejledning – også når du er deltidssygemeldt.
Find din lokale fagforening

I alle tilfælde vil du skulle inddrage jobcenteret og din eventuelle arbejdsgiver.


Den 6. ferieuge dækker over en uges ferie, som du – som udgangspunkt – kan afholde helt efter eget ønske.

Som ansat har du ret til 6 ugers ferie indenfor et ferieår (1. maj – 30. april). Arbejdsgiveren kan principielt råde over de 5 af ferieugerne.

Så snart du ved, hvornår du vil afholde den 6. ferieuge, skal du give din arbejdsgiver eller leder besked.

Ferieugen kan afholdes samlet eller som enkeltstående dage. Du kan også vælge ikke at afholde den og i stedet få ferietimerne udbetalt efter ferieårets udløb.

Hvad sker der med 6. ferieuge, når de nye regler om ferie træder i kraft?

Forbehold

Hensyn til arbejdets udførsel kan forhindre dig i at få dit ferieønske for 6. ferieuge opfyldt.

En kommune har mulighed for at bede sine ansatte om at tilkendegive, om de ønsker den 6. ferieuge udbetalt i stedet for at holde den.

Hvis din kommune vil bruge den mulighed, skal kommunen ved ferieårets start – den 1. maj – meddele dette til sine ansatte. I givet fald skal din arbejdsgiver have besked inden den 1. oktober i ferieåret, hvis du vil have udbetalt den 6. ferieuge. Kommunen kan fastsætte en senere dato.


Din leder skal så tidligt som muligt give besked om ferieplanen.

Hovedferien – sommerferien – skal senest være meldt ud 3 måneder før. Hovedferien skal ligge i den perioden, der går fra 1. maj til 30. september. Den øvrige ferie skal være meddelt senest 1 måned før den holdes.

Den 6. ferieuge kan du som udgangspunkt selv beslutte, hvornår du holder


Din leder fastsætter efter drøftelse med dig, hvornår ferien skal holdes.

Der er mange forskellige måder at planlægge ferien på. Oftest planlægger lederen det kommende ferieår i samarbejde med sine ansatte, og hvis der ikke kan opnås enighed om tidspunktet for feriens afholdelse, har lederen det sidste ord.

Der skal tages størst mulig hensyn til den ansattes ønsker, for eksempel at hovedferien (sommerferien) afholdes i den ansattes barns skolesommerferie.


Du skal indgive dit ferieønske i så god tid, at din leder kan nå at melde tilbage om dit ferieønske kan godkendes eller ej inden for fristen, som fra lederens side formelt er 3 måneder for hovedferien og 1 måned for den øvrige ferie. .

Normalt vil en varsling foregå relativt uformelt, for eksempel via opslag af feriekalender, på ferielister eller lignende.

Hvis du pludselig står med et ønske om at holde én eller flere feriedage, kan du naturligvis altid gå til din leder og spørge om lov. Lederen vil så kunne godkende eller afslå dit ønske – helt udenfor varslingsreglerne.


Ja, du har mulighed for erstatningsferie efter 5 sygedage.

Hvis du bliver syg i din ferie, skal du så hurtigt som muligt – helst på 1. sygedag – give din leder besked om, at du er syg. Du skal også sikre dig lægelig dokumentation for sygdommen.

Sygdommen tæller først fra det tidspunkt, hvor din leder har fået besked om sygdommen.

Du vil have mulighed for at få erstatningsferie, når du har haft mere end 5 dages sygdom under ferie i ferieåret. Det vil sige, de første 5 sygedage er en karensperiode, der ikke erstattes.

Læs mere om sygdom og ferie


Hvis du er i arbejde, skal du selv underskrive dit feriekort.

Er du ikke i arbejde på det tidspunkt, hvor ferien skal afholdes, er det A-kassen, der skal underskrive dit feriekort.

Hvis du ikke holder ferien i sammenhæng, skal du skrive det antal feriedage, du afholder samt angive det beløb, der svarer til antal feriedage på feriekortet.

Din tidligere arbejdsgiver vil udbetale feriegodtgørelse, der svarer til de anførte feriedage og skrive de resterende feriepenge på feriekortet


Ja, som timelønnet optjener du ferietimer svarende til en fuldtidsbeskæftiget.

Som timelønnet kan du ikke holde ferie med løn, men derimod med feriegodtgørelse.

Derfor optjener du ferietimer som en fuldtidsbeskæftiget, som altså bliver udbetalt som en feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen er på 12,95 % af lønnen i optjeningsåret plus en kontant godtgørelse på 2,5 % for ferietimer ud over 15,42 pr. måned.


Ja, som studerende i lønnet praktik optjener du ferietimer svarende til en fuldtidsbeskæftiget med 18,50 ferietimer for hver måneds beskæftigelse i optjeningsåret.

Under ansættelsen optjenes feriegodtgørelse med 12,5 % af din løn i optjeningsåret. Herudover får du en kontant godtgørelse for optjente ferietimer ud over 15,42 timer pr. måned på 2,5 %.


Uanset om du er ledig eller i arbejde, kan du få feriedagpenge, hvis du har optjent ret til det, og hvis du er berettiget til almindelige dagpenge på ferietidspunktet.

Du skal søge feriedagpenge via den digitale a-kasse.

Se a-kassens information om at holde ferie, når du er ledig.


Barsel er en lovlig feriehindring. Det betyder, at du har ret til at få udbetalt ferien med løn eller feriegodtgørelse uden at holde ferie.

Hvis du ønsker at gemme ferien til senere, kan du aftale med leder, at ferien i stedet overføres til det næste ferieår og holdes der. Sådan en aftale skal være skriftlig.

Hvorvidt du har adgang til at overføre ferie vil afhænge af, hvordan du vil holde din barselsorlov. Det er en god idé at overveje, hvordan din optjente ferie skal afvikles samtidig med planlægningen af barselsorloven.


 

Feriegodtgørelse er et begreb, der dækker over flere ting:

 • Den særlige feriegodtgørelse på 1,95 procent (ferieaftalens § 28). Det er det “ferietillæg” alle får pr. 1. maj.
 • Den feriegodtgørelse, som du får på “feriekort”, når du skifter job (ferieaftalens § 30). Hvis du skifter job, har du typisk optjent den ferie hos din gamle arbejdsgiver, som du afholder hos din nye arbejdsgiver. I de tilfælde får du en feriegodtgørelse på 12,5 procent af din ferieberettigede løn i det seneste optjeningsår, og for ikke afholdt ferie i tidligere optjeningsår
 • Du kan også i stedet for ferie med løn kræve feriegodtgørelse med 12,45 procent. Hvis du vil det, skal du give din arbejdsgiver besked om det før optjeningsåret begynder, altså før udgangen af december i et år. Det har så virkning fra det ferieår, der starter 1½ år efter. Er du interesseret i dette, men i tvivl om proceduren, kan din lokale fagforening hjælpe dig

 


Spørgsmål og svar om ny ferieaftale


Fra 1. september 2020 træder en ny kommunal ferieaftale og en ændret ferielov i kraft. Det betyder, at du optjener og kan holde ferie med det samme. Reglerne gælder for optjening og afholdelse af 5 ugers ferie.

Efter de nuværende regler optjener du ferie i et kalenderår, og denne ferie kan du holde fra 1. maj året efter og frem til udgangen af april det efterfølgende år.


OBS – Som ansat på en kommunal eller selvejende arbejdsplads er du omfattet af den kommunale ferieaftale. Er du ansat på det private område er det Ferieloven suppleret med overenskomstens bestemmelser, som gælder.

Ovenstående spørgsmål og svar er dog det samme uanset om du er kommunalt/selvejende ansat – eller privat ansat.


Den ferie du har tjent op til, og som du skal holde fra 1. maj 2019, bliver ikke berørt af de nye ferieregler. Du har optjent ret til at holde fem ugers ferie fra 1. maj 2019 og frem til 30. april 2020. Derudover har du også ret til enten den 6. ferieuge eller fem feriefridage afhængig af din overenskomst.

Den ferie du tjener op til i kalenderåret 2019, som du først skal holde fra 1. maj 2020, bliver ramt af både de nugældende regler og af de nye regler.

Det betyder, at du fra 1. maj 2020 og frem til 31. august 2020, skal holde den ferie, du har tjent op til noget af kalenderåret 2019, nemlig 16,7 dage. Disse 16,7 dage har du optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019.
Herudover vil der også være den 6. ferieuge eller fem feriefridage afhængig af din overenskomst.

Fra 1. september 2020 gælder alene de nye regler. Du optjener herefter 2,08 dages ferie med løn pr. måned, som du kan holde med det samme.

Når du skal til at planlægge ferien fra 1. maj 2020, skal du være opmærksom på, hvor meget ferie du kan holde, og om du eventuelt skal gemme noget ferie fra 1. maj 2019 til næste ferieår.


Du skal være særlig opmærksom, hvis du plejer at holde fire ugers sommerferie, eller i alt 20 feriedage. Du vil her skulle supplere de optjente 16,7 feriedage fra kalenderåret 2019 enten med at bruge den 6. ferieuge eller de fem feriefridage du har, eller ved at få en aftale om at overføre ferie.


Den ferie du holder fra 1. maj 2019 til 30. april 2020 er ikke berørt af de nye regler. Du kan altså holde 5 ugers ferie og også den 6. ferieuge*, hvis du er ansat i en kommunal eller selvejende institution, præcis som du plejer.

Men du skal være opmærksom på, at den ferie du holder fra 1. maj 2020 vil være optjent i 2019 efter både de nuværende og de nye regler.

I perioden 1. januar til 31. august 2019 optjener du 16,7 feriedage, altså i runde tal 3 ugers ferie.

Fra 1. september 2020 begynder den nye ordning i praksis, så fra denne dato optjener du ret til løbende at holde godt 2 dages ferie per måned.

Det betyder, at den ferie du holder fra 1. maj 2020 er sammensat af 3 ugers ferie efter nuværende regler og fra 1. september 2020 2 dage per måned.

Den ferie, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020 efter de nuværende regler, er dog ikke mistet. De bliver derimod ‘indefrosset’, og du får værdien af ferien udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

Er du leder?
På det kommunale område, kan du hente råd og vejledning i kommunens HR-afdeling.
På det private område, kan du hente råd og vejledning i din paraplyorganisation.

Vejledning i overgangsperioden
KL og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet en udførlig vejledning til hjælp for kommunerne i overgangsperioden.
Se vejledning om overgangsperiode (pdf)

*Reglerne om 6. ferieuge vil ikke blive ændret. Det betyder, at du optjener 6. ferieuge i et kalenderår og kan holde ferien fra 1. maj året efter.


OBS – Som ansat på en kommunal eller selvejende arbejdsplads er du omfattet af den kommunale ferieaftale. Er du ansat på det private område er det Ferieloven suppleret med overenskomstens bestemmelser, som gælder.

Ovenstående spørgsmål og svar er dog det samme uanset om du er kommunalt/selvejende ansat – eller privat ansat.


Du har fortsat ret til 6. ferieuge. Reglerne om 6. ferieuge er ikke ændret. Det betyder, at du optjener 6. ferieuge i et kalenderår og kan holde ferien fra 1. maj året efter.


OBS – Som ansat på en kommunal eller selvejende arbejdsplads er du omfattet af den kommunale ferieaftale. Er du ansat på det private område er det Ferieloven suppleret med overenskomstens bestemmelser, som gælder.

Ovenstående spørgsmål og svar er dog det samme uanset om du er kommunalt/selvejende ansat – eller privat ansat.


Fra 1. maj 2019 til 30. april 2020 kan du holde 5 uger og den 6. ferieuge.

Fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 kan du alene holde 16,7 dages ferie. De 16,7 dage er optjent i perioden 1. januar til 31. august 2019. Hertil kommer den 6. ferieuge.

Fra 1. september 2020 gælder alene de nye regler. Du optjener herefter 2,08 dages ferie med løn pr. måned, som du kan holde med det samme.


OBS – Som ansat på en kommunal eller selvejende arbejdsplads er du omfattet af den kommunale ferieaftale. Er du ansat på det private område er det Ferieloven suppleret med overenskomstens bestemmelser, som gælder.

Ovenstående spørgsmål og svar er dog det samme uanset om du er kommunalt/selvejende ansat – eller privat ansat.


VejledningerForhandingsfællesskabet har sammen med KL og Danske Regioner udarbejdet fælles vejledninger om de nye ferieaftaler, som træder i kraft 1. september 2020.

Vejledningerne gennemgår både de nuværende regler, som videreføres i de nye ferieaftaler, samt alle de nye elementer i ferieaftalerne, herunder princippet om samtidighedsferie for 1. – 5. ferieuge.

Folder: Guide til ansatte i kommuner (pdf)

Vejledning for kommunalt ansatte (pdf)


Pjece fra Forhandlingsfællesskabet til dig, der gerne vil vide mere om optjening, overførsel, afholdelse, fratrædelse og feriepenge.


Sommerferien er på trapperne, og det betyder farvel til bleskift, pædagogiske læreplaner og frustrerede forældre. I et par uger skal du ikke tænke på arbejde. Du skal slappe af. Men det kan være svært. BUPL giver dig 6 genveje til, hvordan du gør.

Du skylder dig selv, din familie og dit arbejde at ‘geare ned’ på din ferie, så du bliver fyldt med overskud, kreativitet og bagefter kan se tingene i et nyt perspektiv. Her får du 6 tricks til, hvordan du kan koble af og lade batterierne op i din ferie:

 • Hold ferie i mindst to sammenhængende uger
  Hvis det er muligt, må du meget gerne holde ferie længere. Der går nemlig noget tid, før du rigtig begynder at koble af.
 • Kom væk fra dit hjem
  Hvis du har behov for at dase i en hængekøje, er det naturligvis i orden, bare du gør det i en hængekøje, der hænger et andet sted end i dit eget hjem. Det handler om at komme væk fra hverdagen.
 • Tag ud i naturen
  Tag på skovtur, gå en tur på marken, og tag ned til vandet. Forskning viser, at det virker afstressende at komme ud i naturen og se på noget grønt.
 • Lav rolige aktiviteter
  Lyt til klassisk musik, lav yoga, skriv dagbog. Lav aktiviteter, som giver dig ro i din hverdag.
 • Nyd en stille stund
  Som pædagog er du dagligt omgivet af støj og mennesker, du skal tage stilling til, og selv i fritiden er vi ofte omgivet af støj. Stå tidligt op om morgenen, inden verden er kommet i bevægelse, og find ro og stilhed. Du kan også nyde stilheden om aftenen.
 • Få én på opleveren
  Lej din bolig ud, så du kan få råd til at rejse, eller find en anden måde at komme ud og være aktiv på. Men husk, at oplevelserne skal være sjove og afslappende, så lad være med at proppe programmet med en masse hektiske aktiviteter.


Husk, at BUPL kan rådgive dig om dine rettigheder i forbindelse med ferie og feriedagpenge.

BUPL kan for eksempel tjekke om din løn under ferie eller dine feriepenge er korrekte.
Find din lokale fagforening