Regler for omsorgsdage


Som pædagog er du omfattet af reglerne om ret til omsorgsdage, hvis du har ret til fuld løn under sygdom.


Opdateret d. 27. september 2019
Reglerne om omsorgsdage

Som pædagog har du ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. barn pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Det svarer til i alt 16 omsorgsdage.

Det er en betingelse, at du er ansat på det tidspunkt, hvor omsorgsdagene ønskes afholdt, og at barnets alder berettiger til omsorgsdage.

Ordningen gælder pr. barn, uanset antallet af børn, der opfylder alderskravet.

Ikke afholdte omsorgsdage

Som hovedregel bortfalder omsorgsdagene, hvis de ikke er brugt inden kalenderårets udløb (fraværsaftalens § 28, stk. 3).
Se ‘Aftale om fravær af familiemæssige årsager’ mellem KL og Forhandlingsfællesskabet på forhandlingsfaellesskabet.dk

Overførsel af ikke afholdte omsorgsdage kan ske i følgende situationer:
  • hvis du ikke har afholdt omsorgsdagene i det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, kan de overføres til næste kalenderår.
  • hvis du på grund af graviditetsorlov, førbarselsorlov, barselsorlov eller adoptionsorlov ikke har haft mulighed for at holde omsorgsdage, kan de overføres til det kalenderår, hvor din orlov ophører.
  • hvis du på grund af børnepasningsorlov i kombination med graviditetsorlov, førbarselsorlov, barselsorlov eller adoptionsorlov, ikke har haft mulighed for at holde omsorgsdage, kan de overføres til det kalenderår, hvor din orlov ophører. Det er en betingelse, at det ikke har været muligt at planlægge orloven på en sådan måde, at omsorgsdagene kunne afholdes. Der skal som udgangspunkt være tale om afholdelse af orlov i en helt kalenderår, før overførsel kan ske.

Retten til overførsel dækker alle de omsorgsdage, den ansatte har ret til, det vil sige også eventuelle omsorgsdage for søskende.

Barnet skal have ophold hos dig

For at du har ret til omsorgsdage, skal barnet have ophold hos dig. Det betyder ikke, at barnet nødvendigvis skal have bopæl hos dig, men bare at barnet den pågældende dag opholder sig hos dig. Har du samkvemsret med barnet, så opfylder det betingelsen om ophold, selvom du ikke bor sammen med barnet i dagligdagen

Varsling af omsorgsdage, løn mv.

Omsorgsdage kan afholdes som hele eller som halve dage med sædvanlig løn.

Hvis du ønsker at afholde omsorgsfravær, skal det varsles tidligst muligt. Det betyder, at du varsler det, når du på forhånd ved, at en bestemt dag ønskes brugt sammen med barnet. Der er ikke noget til hinder for at varsle omsorgsdagen dagen før.

Se Kapitel 7 i Aftalen om fravær af familiemæssige årsager, som du finder på forhandlingsfaellesskabet.dk

Er du ansat på en privat overenskomst, kan der gælde andre regler. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din lokale fagforening.
Find din lokale fagforening