Log ind

Barsel og omsorg


Du har ret til orlov i forbindelse med barsel og adoption. Under en del af orloven modtager du løn, i resten af orlovsperioden modtager du barselsdagpenge. Er dit barn under 7 år har du som forældre ret til omsorgsdage. Du har ret til 2 omsorgsdage per barn per kalenderår til og med det kalenderår, hvor dit barn fylder 7 år. Hvis dit barn bliver syg har du mulighed for fravær med løn på dit barns 1. og 2. sygedag. Ligeledes har du ret til orlov, hvis du oplever sygdom eller ulykke i din familie.


Spørgsmål og svar om barsel og omsorg


Senest tre måneder før termin skal du give din arbejdsgiver besked om, at du er gravid.

Af hensyn til arbejdspladsens planlægning, kan det være en god idé at underrette din arbejdsgiver så tidligt som muligt om din termin.

Du skal også give din arbejdsgiver besked om, hvornår du forventer at begynde din orlov.

Terminen fastsættes af din praktiserende læge.


Ja. Du har ret til lønnet fravær fra arbejde til graviditetsundersøgelser.

Ved almindeligt forløbende graviditet vil der normalt kun være tale om ret til frihed til de almindelige, forebyggende undersøgelser, der tilbydes.

Ved komplicerede graviditeter, eller hvis der er tale om en tvillinge- eller trillingegraviditet, vil der typisk blive tilbudt flere forebyggende undersøgelser med henblik på at sikre, at graviditeten forløber så godt som muligt.

Som udgangspunkt skal fraværet være foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. Det kan dog være vanskeligt at planlægge en forebyggende graviditetsundersøgelse på tidspunkter, der er til mindst mulig gene for arbejdspladsen.

Bemærk:
Bestemmelsen giver ikke den vordende far ret til frihed med løn for deltagelse i en forebyggende graviditetsundersøgelse.


8 uger før termin har du ret til at gå på barselsorlov.

Den dag, du har termin, tælles med i de 8 uger. Hvis fødslen for eksempel ventes en torsdag, så er torsdagen otte uger før, sidste arbejdsdag.

Sker fødslen senere end den forventede dato, forlænges retten til frihed og retten til løn før fødslen tilsvarende, uden at dette afkorter barselorloven efter fødslen.

Sker fødslen derimod tidligere end den forventede dato, afkortes retten til frihed og retten til løn før fødslen tilsvarende, uden at dette forlænger barselorloven efter fødslen.


For så vidt angår overenskomsterne med Danske Daginstitutioner (LDD), DLO, fobu, SPIA, Accountor Institutionsservice A/S, Børneringen, FDDB og DUI Leg og Virke Aalborg:
 1. Du kan gå på barsel med fuld løn fra 8 uger før forventet fødsel. Skulle du føde før tid – så får du ikke flere dage på barsel af den grund. Skulle du derimod føde efter det forventede tidspunkt, så bliver de ekstra dage blot lagt til.
 2. Når du har født har du ret til 14 uger med fuld løn.
 3. Efter de 14 uger har du ret til 6 uger med fuld løn. Bruger du ikke retten til de 6 uger, så bortfalder de.
 4. Derefter er der 6 uger med fuld løn til deling mellem mor og far (under forudsætning af, at han har ret til barsel på sin arbejdsplads)
 5. Herefter er der mulighed for at fortsætte sin barsel på dagpenge. I den dagpengedækkede del af barslen, skal institutionen indbetale pension til dig, og du optjener almindelig ret til ferie med løn.
 6. Har du spørgsmål om barselsdagpenge, kan du kontakte “Udbetaling Danmark”, som kan hjælpe dig videre. Her kan du få råd og vejledning og du kan også finde en masse svar på deres hjemmeside.
  Udbetaling Danmark
For så vidt angår overenskomsten med DI II (SBA):
 1. Du kan gå på barsel med fuld løn fra 8 uger før forventet fødsel. Skulle du føde før tid – så får du ikke flere dage på barsel af den grund. Skulle du derimod føde efter det forventede tidspunkt, så bliver de ekstra dage blot lagt til.
 2. Når du har født har du ret til 14 uger med fuld løn.
 3. Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.
 4. Efter de første 14 uger efter fødsel, har mor / far ret til fravær med sædvanlig løn i 11 uger (under forudsætning af, at far har ret til barsel på sin arbejdsplads). Retten kan kun benyttes af én af forældrene ad gangen.
 5. Herefter er der mulighed for at fortsætte sin barsel på dagpenge.
 6. Har du spørgsmål om barselsdagpenge, kan du kontakte “Udbetaling Danmark”, som kan hjælpe dig videre. Her kan du få råd og vejledning og du kan også finde en masse svar på deres hjemmeside.
  Udbetaling Danmark


Skemaet til en barselsplan skal du have af din arbejdsgiver.

Du skal derfor kontakte din arbejdsgiver, som har ansvar for at udlevere det til dig.


Du har ret til at holde orlov otte uger før forventet fødsel.

Efter fødslen har du ret til 14 ugers orlov med løn. Efter den 14. uge efter fødslen har du ret til 32 ugers orlov på barselsdagpenge.

Disse 32 uger på barselsdagpenge er både til dig og til faren. Nogle af disse uger på barselsdagpenge er med sædvanlig løn. For de fleste gælder at, der er seks ugers orlov med løn til mor, syv ugers orlov med løn til far og seks uger med løn enten mor eller far eller til deling.

Se BUPL’s pjece ”Når pædagoger får børn”

Er du ansat på en fri grundskole eller friskole
Se også BUPL’s pjece om barselsorlov for pædagoger og pædagogisk personale på frie grundskoler og friskoler.
Barsel og adoption på de frie skoler


Ja, som udgangspunkt optjener du ret til ferie med løn under barselsorlov.

Du optjener ret til ferie med løn, når du:

 • Holder barselsorlov med løn
 • Er på barselsdagpenge og der samtidig indbetales sædvanligt pensionsbidrag.

Du har dermed ret til at holde ferie med løn i det følgende ferieår, som om du ikke havde været på barselsorlov, men kun hvis du er ansat hos den samme arbejdsgiver.

Hvis du ikke er ansat det samme sted i det næste ferieår, får du 12½ procent feriegodtgørelse og kontant godtgørelse af din egen indbetaling til pensionsordningen.

Den ferie, du ikke kan afholde på grund af barsel, kan enten udbetales uden at du holder ferie eller efter aftale med din arbejdsgiver overføres til næste ferieår. En aftale om at overføre ferie skal være skriftlig.


Det gør Udbetaling Danmark.

Har du spørgsmål om barseldagpenge eller ønsker du kontaktoplysninger til Udbetaling Danmark, kan du læse mere på borger.dk


Du har mulighed for at holde fri på dit barns 1. og 2. sygedag hvis:

 • Dit barn er under 18 år
 • Har ophold hos dig
 • Fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og
 • Det er foreneligt med forholdene på dit arbejde.


Du har som forældre ret til 2 omsorgsdage per barn per kalenderår til og med det kalenderår, hvor dit barn fylder 7 år.

Læs reglerne for omsorgsdage


Ja. Som pædagogstuderende har du ret til omsorgsdage med løn.

Du har ret til to omsorgsdage med løn per kalenderår per barn under syv år.


Som far har du ret til to sammenhængende uger med sædvanlig løn i forbindelse med fødsel.

Husk at give din arbejdsgiver besked om din orlov senest fire uger før termin.

De to uger skal ligge indenfor de første 14 uger efter fødslen. Placeringen aftales med din leder, hvis du ikke ønsker at holde dem direkte i forbindelse med fødslen.

Herudover har du ret til forældreorlov i 32 uger. Både mor og far har denne ret, men der er alene ret til dagpenge i samlet set 32 uger. Forældreorloven ligger typisk efter udløbet af de første 14 uger, men du kan godt holde forældreorlov tidligere.

Af disse 32 uger har du som far ret til løn i syv af ugerne, og der er mulighed for løn i yderligere seks uger. Disse seks uger er til fælles med mor. Hvis du vil holde forældreorlov, skal din arbejdsgiver have besked inden otte uger efter fødsel. Når en arbejdsgiver giver løn under forældreorlov, har arbejdsgiver ret til dagpengene.


Nej. Papforældre har ikke ret til omsorgsdage.

Biologiske og adoptivforældre samt den, der har forældremyndigheden over barnet, har ret til omsorgsdage.

Der er ret til 2 dage per kalenderår til og med det kalenderår, barnet fylder 7 år. Der er ret til 2 omsorgsdage allerede fra det kalenderår, hvor barnet bliver født.

Hvis begge forældre har ret til omsorgsdage, kan der samlet bruges 4 omsorgsdage per kalenderår, per barn under 7 år.


Du har ret til orlov både før og efter adoption.

Du har ret til før adoptionsorlov med løn i indtil 4 uger, hvis du opholder dig i udlandet for at modtage dit barn, og det land, du adopterer fra stiller krav om, at du opholder dig der. De 4 uger kan forlænges i op til yderligere 4 uger.

Når du har modtaget dit barn gælder tilsvarende regler om orlov som ved barsel.


Vejledninger


Du har ret til orlov i forbindelse med barsel og adoption. Under en del af orloven modtager du løn, i resten af orlovsperioden modtager du barselsdagpenge.


Pjecer om barselsregler for pædagoger og klubfolk.

 • Hvad rummer love og aftaler for den enkelte pædagog?
 • Hvordan får man tiden og pengene til at slå til?
 • Hvad er den bedste barselsorlov for dig og din familie?

Få svar på dine spørgsmål i pjecen ‘Når pædagoger får børn’

Er du ansat på en fri grundskole eller friskole
Se også BUPL’s pjece om barselsorlov for pædagoger og pædagogisk personale på frie grundskoler og friskoler. Pjecen findes også på tysk.
Barsel og adoption på de frie skoler


På borger.dk kan du lave et forslag til en plan for, hvordan du kan holde barselsorlov.

Beregneren giver alene et overblik over fordelingen af friheden. Hvis du har spørgsmål omkring din orlov, skal du kontakte din lokale BUPL-fagforening.

Beregn din barsel på borger.dk


Husk, at du kan få nedsat dit kontingent hos BUPL til det halve, mens du er på barselsdagpenge eller på børnepasningsorlov uden anden indtægt.