Arbejdstidsaftaler


Den centrale arbejdstidsaftale er en fælles aftale mellem BUPL og FOA på den ene side og KL på den anden. Arbejdstidsaftalen danner rammen for de arbejdstidsregler, der gælder på området og suppleres i øvrigt af en række andre aftaler. Der er også mulighed for at indgå lokale arbejdstidsaftaler på den enkelte institution. En lokal arbejdstidsaftale indgås mellem fagforeningen og kommunen af de, der har bemyndigelsen til at indgå en sådan aftale.


Opdateret d. 07. februar 2019

Arbejdstidsaftalen er en fælles aftale mellem BUPL og FOA på den ene side og KL på den anden.

Arbejdstidsaftalen danner rammen for de arbejdstidsregler, der gælder på området og suppleres i øvrigt af en række andre aftaler:

  • Protokollat om fridøgn og fridage
  • Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold
  • Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden
  • Aftale om konvertering af ulempetillæg
  • Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid med bilag
  • Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Læs arbejdstidsaftalen (pdf)

Parterne (BUPL, FOA og KL) er enige om at fremhæve, at tilrettelæggelse af arbejdstid bør ses i en større sammenhæng, da arbejdstid også har betydning for opgaveløsningen, organiseringen, arbejdsmiljøet og muligheden for at fastholde og rekruttere personale.

De lokale parter opfordres til at optage forhandlinger om indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler, jf. rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler. En lokal aftale skal indgås mellem den lokale fagforening og kommunen.

Den centrale arbejdstidsaftale gælder principielt for alt pædagogisk personale ansat ved daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger. For pædagoger, der er ansat i skoler og skolefritidsordninger (skolepædagoger) gælder protokollat 1 til arbejdstidsaftalen.

Ledere, der er ansat efter lederoverenskomsten, er ikke omfattet af arbejdstidsaftalen.

Ansat, hvis normale tjeneste “unddrager sig kontrol”
Disse pædagoger er ikke omfattet af reglerne om højeste arbejdstid, hvilket betyder, at de ikke er omfattet af bestemmelserne om overarbejde. Der gælder for disse ansatte den kommunale aftale om godtgørelse for merarbejde til kommunale tjenestemænd, der er ansat uden højeste tjenestetid, se § 13 i arbejdstidsaftalen. Udgangspunktet for anvendelse af aftalen om godtgørelse for merarbejde er, at der er tale om et markant merarbejde, samt at der på forhånd er indgået aftale om, at der skal ydes godtgørelse.


Der er mulighed for at indgå lokale arbejdstidsaftaler på den enkelte institution. En lokal arbejdstidsaftale indgås mellem fagforeningen og kommunen af de, der har bemyndigelsen til at indgå en sådan aftale.

Kontakt din lokale fagforening. hvis du vil vide om der findes en lokal aftale i din institution