Bortvisning


Hvis du bliver bortvist, er det vigtigt, at du straks kontakter BUPL.


Opdateret d. 21. august 2019

En bortvisning er en alvorlig sag, fordi den medfører, at lønudbetalingen stopper med øjeblikkeligt varsel.

Der skal være tale om handlinger af en ganske særlig grovhed, hvis en bortvisning skal være berettiget, og i de fleste tilfælde vil det normalt kræve en eller flere forudgående advarsler, der tilkendegiver, at hvis medarbejderen fortsat overtræder de forhold, arbejdsgiveren har påpeget, vil en gentagelse medføre bortvisning.

Det er desuden en betingelse, at arbejdsgiveren reagerer hurtigt på handlingen, hvis den skal bruges som grundlag for en bortvisning, og medarbejderen skal have mulighed for at kommentere sagen inden bortvisningen.

Der kan nævnes mange forskellige begrundelser for bortvisning. Blandt de vigtigste eksempler er:

 • For sent
  Medarbejderen kommer gentagne gange for sent. Her er det typiske forløb i sådanne sager, at medarbejderen først får en advarsel om, at fortsat sløseri med mødetidspunktet vil medføre en opsigelse, og at der dernæst gives en ny advarsel om, at en gentagelse vil medføre en bortvisning.
 • Udeblivelse fra arbejdet
  Medarbejderen udebliver fra arbejdet uden at give besked om årsagen til udeblivelsen. Her vil bl.a. graden af undskyldelighed og de ulemper, der herved påføres institutionen være afgørende momenter i en vurdering af, om handlingen kan medføre en bortvisning.
 • Magtanvendelse i forhold til børn
  Erfaringen viser, at der bliver set meget alvorligt på sager, hvor medarbejderen har anvendt magt i forhold til et barn. Det medfører ikke nødvendigvis en bortvisning, men afhængigt af den konkrete sag vil det ofte mindst medføre en afskedigelse uden en forudgående advarsel.
 • Sløseri og fejl
  Det er kun, hvor der er tale om meget graverende fejl, der ikke er undskyldelige, at bortvisning kan komme på tale. Det sker kun i helt ekstraordinære situationer, hvis der ikke er givet advarsler på forhånd.
 • Kriminelle handlinger
  Kriminelle handlinger som tyveri fra arbejdspladsen medfører oftest en bortvisning.
 • Illoyale og upassende handlinger
  Arbejdsgiver har krav på, at medarbejderen udviser loyalitet overfor institutionen. Det forventes, at medarbejderen ikke foretager handlinger, der kan skade arbejdspladsen. Loyalitetskravet gælder såvel i omtale af institutionen internt som i forhold til omverden og består både i og udenfor arbejdstiden. Om en illoyal handling berettiger til bortvisning vil altid bero på den konkrete sag.