Afskedigelse af reglementsansatte


Reglementsansættelse er i princippet en ansættelse, der er tænkt som ”livsvarig”, medmindre den ansatte selv siger op.


Opdateret d. 20. august 2018

Afskedigelse kan gennemføres af arbejdsgiver på grund af egne forhold, såsom langvarig eller hyppig sygdom, eller tjenesteforseelser, altså forhold hvor den ansatte overskrider sine beføjelser eller handler på ukorrekt måde.

Der er særlige procesregler for afskedigelse af reglementsansatte, hvis begrundelsen er sygdom. Som udgangspunkt vil et retligt organ kaldet Helbredsnævnet skulle vurdere om sygdommen har en sådan karakter, at der skal ske tilkendelse af pension i forbindelse med ophøret af reglementsansættelsen.

Det gør sig ligeledes gældende ved afskedigelse begrundet i tjenesteforseelser, at der er en særlig retlig prøvelse af om der er begået en tjenesteforseelse som kan være afskedsbegrundende. Det foregår i et såkaldt tjenstligt forhør, som ledes af en dommer. Det er ganske sjældent at reglementsansatte søges afskediget på grund af tjenesteforseelser, især på grund af de processuelle regler.

Afskedigelse kan også ske på grund af stillingsnedlæggelser eller generelle besparelser, men der vil være en udvidet forpligtelse for den ansættende kommune til at undersøge om der skulle være stillinger, som den reglementsansatte kan overføres til.

Der er meget få reglementsansatte tilbage på arbejdsmarkedet, da reglementsansatte skal have været ansat omkring 1978 for at have bevaret ansættelsesformen.

Hvis du som reglementsansat skulle blive påtænkt opsagt, vil din sag blive behandlet af medarbejdere med indsigt i denne ansættelsesform, da den på afgørende punkter afviger fra den altovervejende ansættelse efter overenskomst. Du skal derfor søge rådgivning i din fagforening, hvor du kan blive henvist til en sagsbehandler med indsigt i reglementsansættelse.
Find din lokale fagforening