Fald, glid og snublen


Den hyppigste årsag til arbejdsulykker blandt pædagoger er fald, glid og snublen. Derfor er det vigtigt, at der er fokus på, hvordan ulykkerne kan forebygges og håndteres i kommunerne/arbejdsgiver og på den enkelte arbejdsplads.


Statistikker fra BUPL og Arbejdstilsynet viser, at de hyppigste årsager blandt pædagoger er at:

 • Snuble eller glide på arbejdspladsen for eksempel på grund af mad på gulvet eller et tæppe/måtte (33 %),
 • Falde for eksempel på grund af sne eller isglat føre på legepladsen (25 %)
 • Falde på trapper (15 %).

Læs mere om årsager, konsekvenser og arbejdsskadeerstatninger i BUPL’s Arbejdsskadestatistik

 

Hvad kan man gøre

Arbejdstilsynet fortæller, at der ofte er et mønster i ulykker med fald, glid og snublen. Derfor kan der også gøres noget for at undgå nogle af disse snubleulykker. Når der sker en ulykke kan det have alvorlige konsekvenser, så som nedsat arbejdsevne eller tvungen afgang fra pædagogfaget eller arbejdsmarkedet.

Forebyggelse og håndtering af fald, glid og snublen er, som med alle arbejdsmiljøproblemer, noget der forebygges i fællesskab. Der skal på arbejdspladsen arbejdes for en fælles forståelse af, hvad problemerne er og hvordan de kan forebygges. Tag gerne konkrete problemer op på et personalemøde og drøft, hvordan problemerne i det daglige pædagogiske arbejde kan løses.

I kan med fordel gøre brug af APV-metoden, der i forvejen har en systematik til, hvordan problemer med for eksempel faldulykker skal identificeres, vurderes og håndteres.
Læs mere om arbejdspladsvurdering og trivselsmåling (pdf)

 

Skema til risikovurdering

Dette skema fra Arbejdsmiljøweb.dk gør det let for Arbejdsmiljøgruppen at lave risikovurderinger – for eksempel forud for, at en arbejdsopgave sættes i gang, eller som led i en APV-proces.

Udfyld skemaet sammen i gruppen og tal om risici samt muligheder for forebyggelse. I skal udfylde ét skema, for hver arbejdssituation, hvor I finder en risiko. I kan eksempelvis udvælge 2-3 arbejdssituationer, som I vil sætte fokus på, og udfylde skemaer på disse.

På side 2 finder I en oversigt over de hyppigste risikosituationer inden for forskellige brancher.
Hent og udfyld skema til risikovurdering (pdf)

 

Gode råd til, hvordan man kan undgå faldulykker

Arbejdstilsynet har følgende gode råd til, hvordan man kan undgå faldulykker på arbejdet

Til arbejdsgiveren:

 • Vedligehold gulve, trapper og udendørs arealer og sørg for god belysning.
 • Undgå at de ansatte skal bære ting, anskaf fx rulleborde, sækkevogn mv.
 • Lav et beredskab ift. vinterglatføre.
 • Aftal med de ansatte, hvad du vil have dem til at gøre for at undgå snubleulykker.

Til de ansatte:

 • Brug f.eks. rulleborde, sækkevogn mv. undgå at bære ting.
 • Hold gulve, hvor der færdes og arbejdes, fri for genstande.
 • Tør straks op, hvis du spilder væsker, fødevarer mv. på gulvet.
 • Løb ikke – især ikke på trapper.

 

Forebyggelse

Erfaringerne viser, at forebyggelsesindsatser har størst effekt, når de understøttes af en kampagne/formidlingsindsats til arbejdsgiverne og de arbejdsmiljøansvarlige på arbejdspladserne. Derfor har Branchefællesskabet for arbejdsmiljø udviklet en række materialer, der giver forskellige bud på, hvordan man forebygger fald – og hvordan man kan kæde disse forebyggende indsatser sammen med det pædagogiske arbejde.
Se BFA’s kampagnemateriale til forebyggende indsats

 

Statistik om faldskader

BUPL’s arbejdsskadestatistik for 2016 viser, at ud af de i alt 220 arbejdsulykker som pædagoger pådrager sig, er 60 af dem kommet til skade på grund af fald på arbejdet. Faldskader er den næst hyppigste årsag til arbejdsulykker.

BUPL´s undersøgelse viser, at de mest udsatte grupper for faldskader er 1) pædagoger i børnehaver, hvor 26 pædagoger kommer ud for faldskader, og 2) pædagoger i SFO’er og Fritidshjem, hvor 11 kommer ud for faldskader. Dernæst kommer skoleområdet, hvor 8 pædagoger kommer ud for faldskader. De fleste faldulykker finder sted indenfor i institutionen (26) og de næsthyppigste faldulykker sker udenfor på legepladsen (14). De øvrige faldulykker finder sted i køkken, boldbane/idrætsanlæg, kursussteder, på udflugtsmål/rejser og lignende.

Undersøgelsen viser, at de fleste faldskader bliver anerkendt som arbejdsskader, da 65 % (39 sager) er anerkendt. 30 % (18 sager) er afvist og den resterende del (3 sager) er afgjort uden afgørelse.

At snuble eller falde på arbejdspladsen bliver ofte betragtet som bagatelagtige ulykker. Vores undersøgelse viser dog, at faldskader kan være ganske alvorlige ulykker, der både kan forårsage alvorlige og varige fysiske skader, men også få betydning for ens muligheder for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

De fleste pædagoger har i forbindelse med fald på arbejdet pådraget sig skader på arm/albue (5), skulder (5), knæ (6), hånd/håndled (7), ankel/fod (8), nakke (14) og ryg (16).

De fleste pædagoger slipper heldigvis uden varige fysiske mén (35). Men der er dog en forholdsvis stor andel ud af de 60 faldulykker, der alligevel har fået varige mén efter faldskaderne. Det viser sig nemlig, at 24 pædagoger har fået en mén godtgørelse på mellem 5-25 %, der fordeler sig således, at 10 pædagoger har fået 5 %, 6 har fået 8 %, 3 har fået 10 %, 2 har fået 12 %, 2 har fået 15 % og 1 enkelt har fået 25 %.

Undersøgelsen viser også, at de fleste pædagoger (39 pædagoger, 65 %) heldigvis efter en faldskade på arbejdet er i stand til at fastholde tilknytningen på arbejdsmarkedet på fuld tid. Desværre kunne en del af tilfældene ikke vende tilbage til pædagogfaget i samme omfang som før skaden, da 14 pædagoger (23 %) efter faldskaderne er kommet enten på deltid (1), sygedagpenge (4), ressourceforløb (1), fleksjob (3) eller pension (5).

Ud af de i alt 60 faldskader viser undersøgelsen, at alene 8 pædagoger fik erstatning for tab af erhvervsevne.

 

Kontakt BUPL

Hvis der er problemer på arbejdspladsen, som er svære at håndtere, kan du altid kontakte BUPL for råd og vejledning.
Kontakt din lokale fagforening