Hvornår er det en arbejdsskade


Ikke alle skader, der sker på arbejdet, kan anerkendes som arbejdsskader efter arbejdsskadelovgivningen.


Opdateret d. 20. august 2018

En række kriterier skal være opfyldt, for at enten en ulykke eller en erhvervssygdom kan anerkendes som en arbejdsskade.

Arbejdsulykker

Efter den nugældende lovgivning er definitionen af en arbejdsulykke (for skader sket den 1. januar 2004 eller senere):

“En personskade, forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.”

Anerkendelse af en skade efter dette ulykkesbegreb forudsætter bl.a. at:

  • der er sket en personskade
  • der er en årsagsforbindelse mellem personskaden og hændelsen eller påvirkningen
  • skaden sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Dette ulykkesbegreb betyder, at arbejdsulykker ikke kan afvises, alene fordi de er forventelige eller sædvanlige inden for et fagområde (som det var tilfældet efter den tidligere lovgivning). Det er ikke tilstrækkeligt, at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem skaden og hændelsen eller påvirkningen.

Læs om arbejdsulykker hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Erhvervssygdomme

Erhvervssygdomme er sygdomme opstået over tid på grund af særlige belastninger i arbejdet. Nogle sygdomme er efter den medicinske forskning kendt som arbejdsbetingede, hvis man samtidig har været udsat for nogle bestemte påvirkninger på sit arbejde.

Disse sygdomme er optaget på Erhvervssygdomsfortegnelsen – en liste, der ud for hver sygdom, der er optaget på listen, beskriver hvilke belastninger man skal have været udsat for på arbejdet, for at sygdommen kan anerkendes som en arbejdsskade.

Se fortegnelse over erhvervssygdomme hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Et eksempel på en sygdom, som kan anerkendes fra daginstitutionsområdet er håndeksem, der er opstået efter udsættelse for f.eks. allergifremkaldende stoffer.

Sygdomme, der ikke er optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen, eller belastninger, der ikke er det samme som beskrevet i fortegnelsen, vil normalt kun kunne anerkendes i helt særlige tilfælde.

Læs om erhvervssygdomme hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring