Sådan kan du ophøre selvstændig virksomhed


Hvordan kan du ophøre med at drive selvstændig virksomhed – fx hvis du bliver nødt til det, fordi du har modtaget supplerende dagpenge, mens du havde selvstændigt bierhverv, men har opbrugt dine 30 ugers ret til supplerende dagpenge? Læs her hvordan du gør.


Opdateret d. 12. april 2019
Hvornår en aktivitet er selvstændig virksomhed

En aktivitet anses for drift af selvstændig virksomhed, hvis du er – eller har været – personligt beskæftiget med aktiviteten. Der skal været et erhvervsmæssigt formål med aktiviteten. Det er samtidig en betingelse, at mindst en af følgende betinger er opfyldte :

  • Aktiviteten er registeret med et CVR-nr., SE-nr. eller ifølge lovgivningen skal være registeret i Det Centrale Virksomhedsregister
  • Indtægten fra aktiviteten (over- eller underskud) bliver beskattet som selvstændig erhvervsvirksomhed
  • Du er medejer og har afgørende indflydelse på den virksomhed, hvor du arbejder. Du vil altid blive anset for at have afgørende indflydelse, hvis du alene eller sammen med nærmeste familie ejer mindst 50 % af selskabskapitalen.
  • Du arbejder i din ægtefælles virksomhed og du er ikke omfattet af en lønaftale efter kildeskattelovens § 25 A.
  • Du modtager B-indkomst, som bliver beskattet/indgår i en virksomheds regnskab
Hoved- eller bibeskæftigelse

Er aktiviteten at betragte som selvstændig erhvervsvirksomhed, kan det være som hoved- eller som en bibeskæftigelse. Det skal vi træffe afgørelse om, når du søger om dagpenge som såkaldt nyledig. Det vil sige, når du skal opfylde et indkomstkrav for at få udbetalt dagpenge.

En aktivitet er en bibeskæftigelse, hvis du har haft mindst 480 arbejdstimer som lønmodtager, i de sidste 6 måneder, forud for dagpengeretten. Der skal være indberettet mindst 1 løntimer til Skats Indkomstregister i hver af 5, ud af de 6 måneder. Er du deltids forsikret, er løntimekravet 318 timer.

Er du nyuddannet sidestilles måneder med uddannelse, med lønarbejde på fuld tid.

Har du fået indberettet mindre end 480 løntimer til SKAT i 6 måneders perioden, er din virksomhed pr., definition en hovedbeskæftigelse. Så skal du ophøre med at drive din virksomhed, før du kan få udbetalt dagpenge.

Kan din virksomhed blive betragte som en bibeskæftigelse, kan du modtage supplerende dagpenge i 30 uger, samtidig med du driver din virksomhed. Du skal dog stadig være til rådighed for andet arbejde.

Efter de 30 uger, skal du ophøre med at drive bibeskæftigelsen, for fortsat at kunne få dagpenge.

Særligt om efterløn

Søger du efterløn efter drift af selvstændig virksomhed, skal du som udgangspunkt også ophøre med driften før du kan gå på efterløn. Der findes dog begrænsede muligheder for at drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden. Læs mere i fakta arket ”efterløn og selvstændig” virksomhed.

Ophør med drift af selvstændig virksomhed

For at ophøre skal du helt afskære dig fra at kunne videreføre virksomheden. Det er altså ikke nok, at du holder en pause med dit arbejde. Hvordan du ophører er ens, uanset om virksomheden er en hoved- eller en bibeskæftigelse.

Der er 6 måder, du kan ophøre på:

• Lukning/salg af virksomheden
• Konkurs/tvangsauktion
• Bortforpagtning
• Udtræde af virksomheden, som ejes af flere
• Udtræde af en ægtefælles virksomhed
• Ophøre på tro- og love

Lukning/salg af virksomheden

Du kan ophøre med virksomheden, ved at afmelde/lukke CVR-nummeret i det Centrale Virksomheds Register. Virksomhedens skattemæssige forpligtelser, skal være afsluttede eller overdraget. Driftsmidler og varelager skal være afskrevne, solgte, overdragede eller hjemtaget.
Som dokumentation for ophøret, skal du have et ophørsbevis fra SKAT. Det skal du sende til BUPL.

Konkurs/tvangsauktion

Ved konkurs skal der være afsagt konkursdekret i Skifteretten. Ved tvangsauktion, skal Fogedretten have begæret tvangsauktion over virksomheden.
Du skal dokumentere ophøret ved at sende kopi af konkursdekretet eller udskift fra retsbogen om begæring af tvangsauktionen.
Du skal have bragt din status som selvstændig i forhold til offentlige myndigheder og registrere til ophør. Herunder CVR- registeret.

Bortforpagtning

Du skal have indgået en skriftlig aftale om bortforpagtning. Forpagter må ikke være din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Aftalen skal være gensidig uopsigelig i mindst 3 år. Du må ikke arbejde i virksomheden i bortforpagtningsperioden. Du skal være afmeldt Moms og CVR-registeret.
Du dokumenterer ophøret ved at sende kopi af bortforpagtningsaftalen til BUPL.

Udtræde af en virksomhed med flere ejere

Driver du en virksomhed sammen med en medejer, kan du ophøre ved at sælge din ejerandel. Det skal være registeret hos Erhvervsstyrelsen, at du ikke længere er medejer.

Driver du virksomhed med flere end 2 ejere, behøves du ikke sælger alle ejerandele. Du kan nøjes med at nedbringe din ejerandel, så du ikke længere har afgørende indflydelse på virksomheden.

Vær opmærksom på, at du ikke må sælge eller overdrage til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

De ændrede ejerforhold skal være registeret hos Erhvervsstyrelsen. Du skal fremlægge dokumentation for de ændrede ejerforhold i form af et registreringsbevis fra SKAT.

Udtræde af en ægtefælles virksomhed

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed, anses du for at være selvstændig erhvervsdrivende. Med mindre du er omfattet af en lønaftale efter kildeskattelovens § 25 A.
Er du at betragte som selvstændig, kan du ophøre ved at du og din ægtefælle udfylder en tro- og love erklæring om, at dit arbejde er ophørt. Du skal også bringe din skattemæssige status som medarbejdende ægtefælle til ophør.

Det er en betingelse, at du ikke samtidig er medejer af virksomheden. Er du medejer, skal du overdrage din ejerandel, før du kan udtræde på tro- og love.
Du kan anses for ophørt fra det tidspunkt, hvor BUPL modtager den underskrevne tro- og love erklæring.

Ophør på tro og love – sidste udvej

I nogle tilfælde vil du måske ikke kunne afmelde dit CVR-nummer, fordi du ikke er færdig med at afvikle virksomheden. For dig findes der en særlig udvej. Nemlig en mulighed for at ophøre med virksomheden ved at erklærer på tro- og love, at du ikke længere driver virksomheden. Men alene arbejder med at afvikle den.
Du kan da få dagpenge i op til 6 måneder, mens du afslutter afviklingen af virksomheden. De arbejdstimer du bruger på færdigafviklingen, skal modregnes i dine dagpengepenge. Kan du efter de 6 måneder ikke fremvise et ophørsbevis fra SKAT, skal vi ophøre med at udbetale ydelser til dig. Vi kan først genoptage udbetalingen af ydelser, når vi modtager ophørsbeviset.

Venteperiode efter et ophør

Ophører du en hovedbeskæftigelse, skal du afvikle en venteperiode, før du kan få udbetalt dagpenge.

Denne venteperiode er på 3 uger. Ophører du på grund af konkurs/tvangsauktion er venteperioden dog kun på en uge. Ophører du på tro- og love (den sidste udvej – ikke ægtefælle udtræden) er venteperioden desværre på 2 måneder.

Der er ingen venteperiode, hvis du ophører med at drive en virksomhed som bibeskæftigelse. Heller ikke hvis du ophører med en virksomhed for at gå på efterløn.