Deltid, vikar og supplerende dagpenge


Et deltidsjob er bedre end slet ikke noget job. Det kan være første skridt mod et fuldtidsjob, og måske kan det styrke dine kontakter og dit netværk. Imens kan du typisk få supplerende dagpenge. Læs her om dine muligheder for at få supplerende dagpenge, blandt andet om hvordan du genoptjener og forlænger retten til supplerende dagpenge.


Opdateret d. 28. oktober 2019

Forudsætningen for at du kan få supplerende dagpenge er, at du kan påtage dig et fuldtidsjob eller et job med flere timer med dags varsel. I praksis betyder det, at du ikke må være bundet af et opsigelsesvarsel. Se neden for – og læs evt. vores faktablade om Vikar, deltid og supplerende dagpenge.

Forudsætningen for at du kan få din deltidsløn suppleret op med dagpenge er, at du er tilmeldt jobcenteret, aktivt jobsøgende - og at du kan påtage dig et anvist arbejde med dags varsel. Får du arbejde på nedsat tid, skal du derfor gøre rede for, hvordan du er ansat - fx ved at sende os en kopi af din ansættelseskontrakt. Du skal også huske at skrive dine timer fra deltidsjobbet på dit dagpengekort.

Hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel i forhold til din arbejdsgiver, skal du sende en såkaldt frigørelsesattest til a-kassen senest fem uger efter, du er blevet omfattet af opsigelsesvarslet. Ellers kan du ikke få supplerende dagpenge.

På attesten skal din arbejdsgiver skrive under på, at du kan sige jobbet op uden varsel, hvis du finder andet arbejde med flere arbejdstimer. Du er typisk omfattet af et opsigelsesvarsel igennem den overenskomst, du er ansat efter. Men der kan også være tale om en individuel aftale, du har indgået med din arbejdsgiver.

Et eksempel:

Hvis du som fx bliver deltidsansat på månedsløn med et opsigelsesvarsel og vil søge supplerende dagpenge, så kræver det:

  • at du er tilmeldt som ledig på jobcentret og hver uge søger andre stillinger på fuld tid
  • at arbejdsgiveren underskriver en frigørelsesattest, som skal være modtaget i a-kassen inden 5 uger, fra du er omfattet af opsigelsesvarslet. Vedlæg gerne en kopi af dit ansættelsesbrev, når du sender frigørelsesattesten til os.
  • at du hver måned udfylder dit dagpengekort og oplyser dine løntimer – altså de timer du får løn for, uanset hvor lang tid du faktisk har brugt på det.
  • Hvis du har informeret a-kassen om, at du er ansat på et fast månedligt timetal, vil dit dagpengekort typisk være forudfuldt. Så skal du kun rette kortet, hvis du en måned har haft (dvs. fået løn for) flere eller færre timer.
  • Du skal være præcist, når du oplyser, hvornår du har haft timerne – det er snyd, at “samle timerne sammen” på dagpengekortet.

Find frigørelsesattesten AR230 under Blanketter.


Du kan som udgangspunkt få supplerende dagpenge i 30 uger indenfor en periode på 104 uger. Men du kan løbende genoptjene retten til ny 30 uger ved at arbejde. Du forbruger af de 30 ugers ret til supplerende dagpenge i de uger, hvor du får dagpenge samtidig med at du arbejder som lønmodtager. Hvis du har tilladelse til drive selvstændig virksomhed i ledighedsperioden, forbruger du også af de 30 uger.

Alle uger med supplerende dagpenge tæller med i dit forbrug af supplerende dagpenge – uanset om du er løs timelønnet vikar, eller om du er deltidsansat på månedsløn. Og du kan kun få supplerende dagpenge i de måneder, hvor du mangler mindst 14,8 timer som fuldtidsforsikret og mindst 12 timer som deltidsforsikret.

Hvis du driver selvstændig virksomhed og samtidig skal have supplerende dagpenge, bør du læse mere her.


Du genoptjener retten til nye 30 ugers supplerende dagpenge ved at have arbejde i din ledighedsperiode. Reglerne er sådan indrettet, at hvis du lykkes med at finde så meget arbejde, at du ikke kan få supplerende dagpenge, så bliver du "belønnet" med timer, som du kan bruge til at genoptjene retten til nye 30 ugers supplerende dagpenge.

For at genoptjene ret til nye 30 uger, skal du opfylde en af følgende 2 betingelser:

  • Du har inden for 12 sammenhængende måneder haft 6 måneders arbejde med mere end 146 arbejdstimer i hver måned. Arbejdet skal være indberettet til SKAT.
  • Du har inden for et indkomstår haft en samlet indtægt (A- og B-indkomst og overskud fra selvstændig virksomhed) på mindst 233.376 kr. (2019). Det er en betingelse, at du ikke har modtaget dagpenge i det pågældende indkomstår.


Bruger du dine 30 uger med ret til supplerende dagpenge op – og har du ikke genoptjent en ny ret – har du mulighed for at forlænge perioden med supplerende dagpenge. Det forudsætter, at du har haft arbejde i et vist omfang.

Du kan forlænge din ret til supplerende dagpenge med 4 uger, når du:

  • som månedslønnet har haft mere end 146 løntimer i en måned
  • som ugelønnet har haft fire ugers arbejde med mere end 34 timer i hver uge
  • som 14-dageslønnet har haft 2 gange 14 dages arbejde, med mere end 68 arbejdstimers i hver 14-dagsperiode.

Du skal have udført arbejdet inden for de seneste 12 måneder, forud for at du bruger dine supplerende dagpenge op. Arbejdet skal være indberettet til SKAT.

Du kan højest forlænge din ret til supplerende dagpenge med 3 x 4 uger, svarende til i alt 12 ekstra uger. For at få adgang til at forlænge, skal du først have opbrugt din oprindelige 30-ugers ret til supplerende dagpenge.


Hvis du har job som underviser, hvor du får løn for forberedelsestid, skal den samlede tid, du får løn for, trækkes fra dine dagpenge. Derfor skal du altid skrive alle dine løntimer, det vil sige inklusiv forberedelsestid, på dagpengekortet. Og du skal oplyse, hvilken type undervisning du har udført under "arbejdets art" på dagpengekortet.

Er du tvivl om dine løntimer og omregningsfaktor, så kontakt din leder, sekretær eller lønkontor for at få det oplyst, før du udfylder dagpengekortet.


Vær opmærksom på den aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal, som trådte i kraft fra 1. januar 2008. Aftalen mellem KL og KTO slår fast, at arbejdsgiver har pligt til at tilbyde ledige timer til deltidsansatte medarbejdere, som ønsker en permanent forøgelse af arbejdstiden. Nærmere oplysninger kan man få hos BUPL.

A-kassen vil opfordre både ansatte og arbejdspladsen til at finde en løsning i løbet af de første 3 måneder på supplerende dagpenge. Løsningen kunne være flere timer i det nuværende job – eller et bijob ved siden af.


Hvis du er løst ansat, skal din arbejdsgiver som udgangspunkt betale en arbejdsgivergodtgørelse - de såkaldte G-dage - til dig, hver gang arbejdsforholdet ophører. Til gengæld bliver du modregnet for G-dagene i dine dagpenge. Derfor er det vigtigt, at du faktisk får de G-dage fra din arbejdsgiver, som du har ret til.

G-dagene udgør, hvad der svarer til højeste dagpengesats for én dag, hvis du er fuldt ledig den dag, arbejdsforholdet slutter.

Læs mere om G-dage