Efterløn og selvstændig virksomhed


Du kan søge om tilladelse til at videreføre eller begynde selvstændig virksomhed, mens du er på efterløn. Timerne, som du bruger ved selvstændig virksomhed, medfører fradrag i din efterløn.


Opdateret d. 28. oktober 2019
Hvornår er du selvstændig?

Du driver selvstændig virksomhed, når du for egen regning og risiko arbejder i en virksomhed med det formål at opnå økonomisk udbytte. Der er desuden en betingelse at:

 • Din virksomhed er registrere med et CVR-nr. eller et SE-nr.
 • Overskud eller underskuddet fra dit arbejdet bliver beskattet som selvstændig erhvervsvirksomhed
 • Du modtager løn, der er udbetalt som A-indkomst fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse
 • Du er ansat i din ægtefælles virksomhed uden at du er omfattet af en lønaftale efter kildeskatteloven
 • Du modtager B-indkomst der indgår i din virksomheds regnskab.
Søg tilladelse 3 måneder inden

Du skal søge om tilladelse, inden du går på efterløn, eller inden du starter virksomheden. A-kassen skal nå at behandle din ansøgning, så du kan nå at få din tilladelse, inden du ønsker at gå på efterløn. Derfor skal du kontakte os mindst 3 måneder inden.

Kontakt a-kassens dagpenge- og efterlønsteam, hvis du vil på efterløn og er selvstændig. Vi kan hjælpe dig med en konkret vurdering af din situation.

Hvilke typer selvstændig virksomhed kan du få tilladelse til?

Der er fire forskellige typer af tilladelser, du kan søge. Langt de fleste af BUPL-A´s medlemmer ansøger om tilladelse til at arbejde 400 timer pr. år (bibeskæftigelse).

De andre tilladelsestyperne forudsætter nemlig, at du har drevet din virksomhed som din hovedbeskæftigelse i de sidste 3 år, før du går på efterløn. Og det har få pædagoger. Endelig har du mulighed for at udføre en såkaldt enkeltstående opgave som selvstændig i efterlønsperioden.

De fore typer tilladelse er:

 • 400 timer pr. år (bibeskæftigelse)
 • 80,17 time pr. måned ( som udgangspunkt videreførsel af hovedbeskæftigelse)
 • 962 timer pr. år (videreførsel af hovedbeskæftigelse) eller
 • enkeltstående arbejdsopgaver, der har karakter af selvstændig virksomhed.

Hvis du ønsker at begynde eller videreføre en selvstændig virksomhed samtidig med efterlønnen, skal du søge a-kassen om tilladelse i god tid, inden du ønsker at få efterløn. Hvis du allerede er på efterløn, skal du søge a-kassen om tilladelse, inden du begynder drift af selvstændig virksomhed.

400 timer pr. år

For at få tilladelsen til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse skal alt arbejde i virksomheden holdes inden for 400 timer pr. år, og virksomhedens dækningsbidrag 1 (nettoomsætning fratrukket vareforbrug) må højst udgøre 79.048,- kr. pr. regnskabsår. (2018-niveau).

Du skal kunne sandsynliggøre, at du driver virksomheden på vilkår, så dit arbejde i hele efterlønsperioden ikke overstiger 400 om året og din indtægt ikke vil overstige indtægtsgrænsen.

Når du søger om en tilladelse, skal du derfor meget præcist kunne beskrive hvordan du driver virksomheden og hvilke opgaver du løser. Det vil bl.a. sige :

 1. Hvilke arbejdsopgaver udfører du i virksomheden (opgaverne skal være specificeret)?
 2. Hvor mange timer bruges der i virksomheden på de enkelte arbejdsopgaver pr. uge/år?
 3. Hvor mange timer bruges pr. år på: administration, regnskab, indkøb af varer, eventuel rengøring, eventuel transport, eventuel vedligeholdelse?
 4. Benyttes der fremmed hjælp i virksomheden, fx medhjælp, revisor eller maskinstation?
 5. Hvor mange opgaver forventer du at udføre pr. uge/år, fx pr. kunde, klient o.l.?
 6. Har virksomheden faste åbnings- eller kontortider?
 7. Hvor stort er kundegrundlaget?
 8. Er der tale om en fast kundekreds?
 9. Hvor mange kunder forventer virksomheden at have pr. uge/år?
 10. Annonceres der for virksomheden, i aviser, fagblade eller på internettet?
 11. Hvad er prisen pr. klient, kunde, opgave eller enhed?
 12. Hvad er den forventede nettoomsætning pr. regnskabsår, efter at du er gået på efterløn?
 13. Hvad er det forventede vareforbrug pr. regnskabsår, efter at du er gået på efterløn?
 14. Hvad er det forventede dækningsbidrag 1 pr. regnskabsår, efter at du er gået på efterløn?

Hvis der er tale om at føre en eksisterende bibeskæftigelse videre, skal dækningsbidrag 1 fra sidste regnskabsår attesteres af en registreret eller statsautoriseret revisor eller en særligt sagkyndig på landbrugsområdet. Du kan søge vejledning om din konkrete situation i a-kassens dagpenge- og efterlønsteam eller læse mere om ordningen under afsnit 5 i pjecen “Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn”.

80,17 timer pr. uge

Du har mulighed for at søge tilladelse til at drive selvstændigvirksomhed i efterlønsperioden i 80,17 timer pr. måned. Det er en betingelse for at blive omfattet af denne ordning, at du har drevet virksomheden i mindst 3 hele regnskabsår umiddelbart forud for din overgang til efterløn. Det er også en betingelse, at du har mindre end 30 timers lønarbejde pr. måned, i hver måned i de senest 3 hele regnskabsår forud for din overgang til efterløn.

For at få en sådan tilladelse, skal du kunne sandsynliggøre at du varigt har nedsat arbejdstiden i dit tidligere hovederhverv. Nedsættelsen af arbejdstiden skal vær sket indenfor de seneste 6 måneder forud for du ønskerat overgå til efterløn.

Du kan søge vejledning om din konkrete situation i a-kassens efterløns- og ferieteam eller læse mere om ordningen under afsnit 3 i pjecen “Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn”.

Når er omfattet af denne tilladelsestype skal der ske fradrag for netop 80,17 timer i din efterløn pr. måned.

962 timer pr. år

Du kan få tilladelse til at arbejde halv tid – svarende til 962 timer pr. år som selvstændig. Denne tilladelsestype er mere fleksibel da du bedre selv kan fordele arbejdstimerne ud over året. Til gengæld er det en betingelse at der som udgangspunkt ikke er andre end dig, der arbejder i virksomheden. Du må altså ikke have ansatte.

Også her er det en betingelse at du har drevet virksomheden i mindst 3 hele regnskabsår umiddelbart forud for din overgang til efterløn. Det er også en betingelse, at du har mindre end 30 timers lønarbejde pr. måned, i hver måned i de senest 3 hele regnskabsår forud for din overgang til efterløn.

Enkeltstående arbejdsopgave

Du kan søge om tilladelse til at løse en enkeltstående opgave, der har karakter af selvstændig virksomhed. Med enkeltstående menes del en opgave i hele efterlønsperioden. Dels at opgaven er defineret i tid og omfang. Opgaven må højest strække sig over 6 måneder og du må højest bruge 400 arbejdstimer.