Obligatorisk og supplerende arbejdsmiljørepræsentant-uddannelse

Som medlem af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal du gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse for at styrke og effektivisere arbejdet i AMO. Din arbejdsgiver skal desuden tilbyde dig supplerende uddannelse, der er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i netop din virksomhed. Baggrunden for den supplerende uddannelse er en kompetenceudviklingsplan.

Obligatorisk uddannelse
Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse varer tre dage, eller hvad der svarer til 22 timer og skal være gennemført senest tre måneder efter, at arbejdsmiljø-repræsentanter og arbejdsledere er valgt eller udpeget og ikke fra det tidspunkt, hvor de træder i funktion.               

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles den nødvendige tid og de nødvendige midler til rådighed for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere til at deltage i den obligatoriske uddannelse. Desuden skal arbejdsgiveren betale udgifterne til uddannelserne og godtgøre tab af indtægt som følge af at deltage i uddannelser.            

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

Hvis medlemmer af AMO har deltaget i arbejdsmiljø- eller sikkerhedsuddannelser efter reglerne, som gjaldt før 1. april 1991, skal de gennemføre en ny arbejdsmiljø-uddannelse. Medlemmer af AMO, som har gennemført uddannelse i perioden fra 1. april 1991 til 1. oktober 2010, skal ikke forny deres uddannelse.                  

Udbydere af arbejdsmiljøuddannelserne skal være godkendt af Arbejdstilsynet efter indstilling fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Her findes yderligere information om emnet på Arbejdstilsynets hjemmeside. Der er  også en liste over godkendte udbydere af arbejdsmiljøuddannelserne:

Læs om arbejdsmiljøuddannelserne på arbejdstilsynet.dk

Supplerende uddannelse
Når medlemmer af AMO har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, skal arbejdsgiveren tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til to dage.

Det skal ske i deres første år som arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere (i deres første funktionsår, dvs. det første år de er valgt eller udpeget).

Det betyder, at en nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant i alt har ret til 5 uddannelses-dage i det 1. funktionsår, hvor af de 3 af dagene anvendes til den obligatoriske uddannelse.  

Arbejdsgiveren skal derefter tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere supplerende uddannelse, der svarer til 1 ½ dags varighed i hvert funktionsår i funktionsperioden. Det gælder også de, der har deltaget i arbejdsmiljø- og sikkerhedsuddannelser efter reglerne, som gælder efter 1. april 1991.        

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles den nødvendige tid og de nødvendige midler til rådighed for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere til at deltage i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Desuden skal arbejdsgiveren betale udgifterne til uddannelserne og godtgøre tab af indtægt som følge af at deltage i uddannelser.

Uddannelsen kan fx være et kursus i at håndtere stor arbejdsmængde og tidspres, men kan fx ikke være et kursus i at opstille en maskine. Uddannelsen skal desuden kunne bruges til at arbejde med eksisterende arbejdsmiljøproblemer og til at forebygge fremtidige.

Endelig skal uddannelsen være et supplement til den obligatoriske uddannelse, og den må derfor ikke have samme indhold som den obligatoriske uddannelse. 

Udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan
Arbejdsgiveren skal sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov laves en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. Det gælder både for de to dages supplerende uddannelse det første år, de er valgt eller udpeget og for de 1 ½ dag i den efterfølgende periode, de er valgt eller udpeget.

Planen kan enten være én samlet for medlemmerne af AMO eller én for hvert medlem. Planen skal medvirke til at sikre løbende målrettet opdatering af viden, som kan styrke kompetencerne hos medlemmerne af AMO.        

Det vil være naturligt, at kompetenceudviklingsplanen, den årlige drøftelse og retten til supplerende uddannelse tænkes sammen. Opgaven med at rådgive arbejdsgiveren om kompetenceudviklingsplanen ligger i følge bekendtgørelsen om samarbejdet om sikkerhed og sundhed, hos arbejdsmiljøudvalget.

Læs mere på arbejdstilsynet.dk

| Senest opdateret 06-01-2014 |