Konference: Viden i spil

Konferencen handler om den pædagogik pædagoger sætter i spil hver dag.


Mandag den 15. maj 2017 på VIAs nye Campus C i Ceresbyen i Aarhus kl. 9-16


240_videnispilDer er i disse år en stor opmærksomhed på daginstitutionsområdet, på pædagogers faglighed og på den viden pædagoger har brug for, når de udøver deres praksis. Forskellige kommercielle aktører tilbyder koncepter, programmer og metoder og kommunerne har deres ambitioner med daginstitutionerne og pædagogernes faglighed. Ofte er en mere eller mindre underforstået præmis at pædagogerne mangler viden og at denne skal tilføres udefra. Men hvad med den viden pædagogerne bringer i spil hver eneste dag, når de står i en ny situation og det svar de skal give gennem deres handlinger gerne skal være et pædagogisk svar? Hvad tillægger pædagoger selv betydning og hvad lægger de vægt på, når de handler og bringer viden i spil? Hvad kendetegner denne viden? Hvordan kan vi forstå denne viden og give den et sprog, sådan at vi også kan komme til at diskutere den, arbejde med den, kultivere den og blive mere bevidste om den og vores professionelle ansvar?

Konferencen henvender sig til pædagoger, ledere, studerende, undervisere og forskere, som er optagede af pædagogers faglighed og viden, af professionsetik og spørgsmål om hvad det vil sige at tage professionelt ansvar. Formålet med konferencen er at adressere og diskutere spørgsmål om viden og faglighed i relation til daginstitutionsområdet og pædagogprofessionen, på måder, som giver tilhørerne nye indsigter, klarhed og mod i forhold til diskussioner om pædagogik, faglighed og viden, som direkte og indirekte udfolder sig hver eneste dag i det pædagogiske felt. Og som jo har stor betydning for hvordan pædagoger, ledere, men også forvaltere, oplever mening og følgelig forstår, fortolker og forvalter deres praksis. Dagen er tilrettelagt i to dele. Hvor formiddagen formidler viden fra to nye forskningsprojekter om pædagogers viden og faglighed, kan man om eftermiddagen vælge sig ind på en af flere workshops, der giver praktiske tilgange til at bringe viden i spil.

Pris: 200 kr.
Studerende 100 kr.

Tilmeldingsknap
Tilmelding senest 2. maj kl. 12.00.
I alt 100 deltagere, heraf gives på forhånd 30 pladser til studerende og undervisere ved pædagoguddannelsen i Århus.

Program

09.00 Kaffe og en morgenbolle

09.30 Velkomst – hvorfor sætte pædagogers faglighed og viden i spil på dagsordenen?
Line Togsverd, forskningsleder VIS
Beretning fra en pædagog

09.45 - 10.45 ”Professionelt ansvar, pædagogisk viden og professionsetik”. Mari Pettersvold
Mari Pettersvold og Solveig Østrem er begge stærke stemmer i den norske børnehavedebat, hvor de særligt har problematiseret nogle af de pædagogiske koncepter, programmer og dokumentationsmaterialer, som udbredes og markedsføres som en tilgang til at systematisere og vidensbasere pædagogisk praksis. I et nyt forskningsprojekt har de samlet fortællinger og interviewet pædagoger og ledere, som har sagt fra overfor koncepter, programmer og metoder, de er blevet pålagt. Fortællingerne har givet anledning til nye perspektiver på hvad det i grunden vil sige at tage professionelt ansvar, på spørgsmål om etik og hvilken viden, som i grunden er relevant for pædagoger og ledere, når de udøver deres praksis.

10.45 -11.00 Pause

11.00 - 12.00 ”Viden i spil i daginstitutionen”
v. Jan Jaap Rothuizen, Stephan Weise, Hanne Heede og Line Togsverd.
I projektet "Viden i spil i daginstitutioner" har vi indsamlet mere end 200 fortællinger om pædagogisk praksis fra fem forskellige daginstitutioner. Fortællingerne handler om situationer hvor pædagogen har handlet spontant og improviseret, fordi situationen, som de fleste situationer i institutionshverdagen, hverken var planlagt eller forudset. Vores udgangspunkt har været, at selvom pædagoger sjældent kan vide og bemestre alt er der viden i spil. Vi har i projektet interesseret os for den vidensdimension i det pædagogiske arbejde, hvor de pædagogiske medarbejdere handler med pædagogisk omtænksomhed og takt; hvor de sigter mod god pædagogik, uden at de på forhånd kan vide, hvad deres handlinger vil føre til. Og sammen med pædagogerne og deres ledere, har vi arbejdet på at finde måder at bringe denne viden i spil i betydningen: diskutere den, kultivere den og kvalificere den konkret som led i pædagogisk faglighed og – ledelse.

2 korte beretninger fra pædagoger og ledere
- om at arbejde med at udvikle egen faglighed gennem fortællerum

12.00 -12.45 Frokost

12.45 -14.45 Workshop om Viden i spil i daginstitutionen

Deltagerne vælger sig ind på en workshop af to timers varighed:

• Fortæl din pædagogik. Hvad sker der når pædagoger fortæller?
• Pædagogikkens åndedræt. Tør vi tale om kærlighed?
• God pædagogik: variationer over et tema.
• Dyrkelse og ledelse af pædagogisk kultur.
• Håndværk og fagsprog i pædagogisk praksis

Herunder kaffe og kage

15.00 -16.00 Daginstitutionspædagogik og pædagogisk viden i spil i fremtidens dagtilbud

Dagen afsluttes med: En legende opsamling!

Opslag om arrangementet (pdf, 2 sider) 

Arrangeret af VIS-gruppen i samarbejde med BUPL Århus. Henvendelse vedr. arrangementet til faglig sekretær Claus Jensen, clj@bupl.dk

| Senest opdateret 15-03-2017 |