Nye dagpengeregler 2. januar og 1. juli

Den seneste dagpengereform laver om på en del regler. Første del trådte i kraft 2. januar 2017. Anden del træder i kraft 1. juli. Læs om de nye regler her.


NYE REGLER PR. 2. JANUAR 2017 

Fleksibel genoptjening af dagpengeret

Fra 2. januar 2017 kan du forlænge din normale 2-årige dagpengeret med op til 1 år, hvis du har arbejdstimer under din ledighed. Du kan veksle arbejdstimer til dagpenge i forholdet 1 til 2 (1 arbejdstime giver 2 timer med ret til dagpenge). Du bestemmer selv, om du vil bruge timerne til at forlænge din dagpengeret, eller om du vil gemme timerne og bruge dem på at opnå en ny dagpengeret.

Læs mere

Lavere dagpengesats for dimittender uden forsørgerpligt

Som nyuddannet får du dagpenge på dimittendsats. Efter den nye dagpengereform er trådt i kraft 2. januar 2017, er dimittendsatsen for forsørgere 82 procent af de højeste dagpenge (ca. 15.080 kr.) - som hidtil - mens ikke-forsørgere som noget nyt må nøjes med 71,5 procent af de højeste dagpenge (ca. 13.150 kr.).

Særligt seniormedlemskab

Tidligere blev man automatisk meldt ud af a-kassen, når man nåede folkepensionsalderen. Dagpengereformen indfører et seniormedlemsskab af a-kassen  - dog uden ret til dagpenge - men med mulighed for at få hjælp til jobsøgning, deltage i åbne tilbud mm. I BUPL-A er seniormedlemsskab gratis. Kontakt medlemsafdelingen for at få et seniormedlemsskab. 


NYE REGLER PR. 1. JULI 2017

Din indkomst afgør din dagpengeret

I dag skal du have arbejdet 1.924 timer ( 1258 timer for deltidsforsikrede) inden for en periode på 3 år for at have ret til dagpenge som fuldtidsforsikret. Efter 1. juli 2017 sker optjening af ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst. Du optjener ret til dagpenge, når du har haft en indkomst på 218.616 kr. (2016-niveau) inden for de seneste 3 år. Der kan højst medtages 18.218 kr. pr. måned, og du kan derfor ikke optjene ret til dagpenge på kortere tid end 12 måneder.

Optjening på baggrund af indkomst gælder, når du første gang skal have dagpenge, eller når din dagpengeret er udløbet. Så længe din dagpengeret endnu ikke er udløbet, optjener du ret til en ny dagpengeperiode på baggrund af løntimer, sådan som det også er i dag (dvs. 1924 løntimer). 

Beregning af dagpengesats på baggrund af lønindkomst

Dagpengesatsen skal beregnes på baggrund af de bedste 12 måneders lønindkomst inden for 24 måneder. Perioden kan i nogle tilfælde forlænges til 36 måneder.

Din sats beregnes, når du får dagpengeret, og kan kun ændres i forbindelse med genindplacering i dagpengesystemet (gælder ikke dimittender) og skift mellem heltids- og deltidsforsikring.

Månedsvis udbetaling af dagpenge 

Dine dagpenge udbetales senest sidste bankdag i måneden - sådan vil det også være efter 1. juli. Men hvor du i dag får dagpenge for de fire (nogen gange fem) uger, der ligger før næstsidste søndag i måneden, får du fremover dagpenge for hele måneden - dvs. for 160,33 timer hvis du er heltidsforsikret og 130 timer, hvis du er deltidsforsikret - uanset om det er en lang eller en kort måned.

I praksis vil vi bede dig aflevere dit digitale dagpengekort for den indeværende måned sidst på måneden. Allersidste frist for at indsende dagpengekortet vil fremover være 1 måned og 10 dage efter udløb af den pågældende måned.

Din dagpengeret forbruges i timer i stedet for uger

I dag forbruger du af din dagpengeret i uger. Efter 1. juli forbruger du kun dagpengeret i de timer, som du faktisk får udbetalt.

To års dagpenge svarer for fuldtidsforsikrede til 3.848 timer, som kan forbruges inden for 3 år. For deltidsforsikrede svarer det til 3.120 timer.

Supplerende dagpenge

Du kan fortsat få supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger. Men du vil ikke kunne få udbetalt dagpenge, hvis den månedlige udbetaling udgør mindre end 14,8 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og 12 timer hvis du er deltidsforsikret.

Efter næste folketingsvalg træder nye regler i kraft om løbende genoptjening og forlængelse af retten til supplerende dagpenge.

Automatisk opgradering til fuldtidsforsikring

Hvis du som deltidsforsikret du arbejder mere end 390 timer inden for tre måneder, overflyttes du automatisk til fuldtidsforsikring.

Det koster dagpenge hvis du slet ikke arbejder

Efter 1. juli indføres en såkaldt karensdag efter hver 4. måneds ledighed. Hvis du ikke har haft mindst 148 timers arbejde i en fire måneders periode, mister du én dags dagpenge i din udbetaling. 

Desuden bliver din dagpengeperiode reduceret med 160,33 timer, hvis du har fået dagpenge i sammenlagt 4 år inden for de senest 8 år.


| Senest opdateret 09-02-2017 |

Dagpenge-reformens nye regler

Den seneste dagpengereform laver om på en del regler.
* Første del trådte i kraft 2. januar 2017 og indfører bl.a. mulighed for fleksibel genoptjening af dagpengeretten.
* Anden del træder i kraft 1. juli.